We voorzien voor elk lid dat zijn lidgeld betaald heeft jaarlijks een document waarmee je bij jouw mutualiteit eventueel een tussenkomst kan verkrijgen. We bezorgen dit document per mail in de loop van april.